FORRETNINGSBETINGELSER og DATABEHANDLERAFTALE
715
page-template,page-template-full_width,page-template-full_width-php,page,page-id-715,bridge-core-3.0.9,qode-page-transition-enabled,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-title-hidden,qode_grid_1300,footer_responsive_adv,qode-theme-ver-29.7,qode-theme-bridge,bridge,wpb-js-composer js-comp-ver-7.0,vc_responsive

Forretningsbetingelser pr. 1. juli 2016 for Ullits & Winther, Statsautoriseret Revisionspartnerselskab
Nærværende forretningsbetingelser er gældende for enhver ydelse, uanset karakter og omfang, fra Ullits & Winther, medmindre de udtrykkeligt er fraveget eller modificeret ved anden skriftlig aftale. Nærværende forretningsbetingelser gælder, uanset om aftalen er indgået via e-mail, telefax, telefon eller på anden vis. Specielle købsbetingelser eller specifikke krav til ydelsen fra kundens side, anført i f.eks. kundens ordreafgivelse, udbudsmateriale eller i kundens indkøbsbetingelser, er ikke bindende for Ullits & Winther, medmindre Ullits & Winther udtrykkeligt skriftligt har erklæret sig indforstået med vilkårene, herunder at disse indebærer en fravigelse af nærværende forretningsbetingelser. Tilbud er bindende for Ullits & Winther i 14 dage fra tilbuddets dato at regne, medmindre andet udtrykkeligt fremgår af tilbuddet. Ved indgåelse af aftalen accepterer kunden, at der ikke kan gøres personligt ansvar gældende overfor partnere eller ansatte i Ullits & Winther.

 

Opgavens afgrænsning og udførelse
Ullits & Winther forpligter sig til at levere en kvalificeret ydelse til aftalt tid og i aftalt omfang. Medmindre andet er anført i kundeaftalen, er alle datoer, som Ullits & Winther har angivet, alene skønsmæssige. Stemmer Ullits & Winthers ordrebekræftelse/kundeaftale ikke overens med kundens bestilling, skal kunden straks reklamere. I modsat fald vil kunden være bundet af ordrebekræftelsens/ kundeaftalens indhold. Såfremt Ullits & Winther udfører andet arbejde for kunden end det, som specifikt er anført i kundeaftalen, da skal Ullits & Winther være berettiget til særskilt honorar for dette arbejde. Ullits & Winther opbevarer egne arbejdspapirer, elektronisk materiale og dokumentation for opgavens udførelse i 5 år. Kundens originale dokumenter tilbageleveres senest ved opgavens afslutning, hvorefter Ullits & Winther ikke har ansvar for opbevaring mv.

 

Kvalitetskontrol
Ullits & Winther er medlem af FSR – danske revisorer, som stiller krav til revisionsvirksomhedernes etiske og kvalitetsmæssige standard. Vi er desuden omfattet af den danske revisorlovgivnings og FSR – danske revisorers regler om klageadgang over revisorer. Vi er omfattet af Revisortilsynets kontrol og overholder de til enhver tid gældende standarder for vores arbejde samt krav til revisorers efteruddannelse. Ullits & Winther er medlem af RevisorGruppen Danmark, der løbende opdaterer og forbedrer vores kvalitetsstyringssystem, så det altid er i overensstemmelse med gældende lovgivning. Gennem RevisorGruppen Danmark er vi desuden underlagt årlige kvalitetskontroller.

 

Tavshedspligt
Alle medarbejdere i Ullits & Winther er omfattet af tavshedspligt, således at enhver oplysning, som vi modtager i forbindelse med løsning af en opgave, bliver anset som fortrolig.

 

Elektronisk kommunikation
Parterne er indforstået med, at elektronisk kommunikation kan være usikker, og at oplysninger og data kan blive ødelagt, og at meddelelser og informationer kan komme til uvedkommendes kendskab. Ullits & Winther er ikke ansvarlig for tab eller skade, der måtte opstå som følge af anvendelse af elektroniske data, internet, programmer o.l.

 

Honorarberegning og betaling
Honorar for udført arbejde beregnes normalt på baggrund af medgået tid og de til enhver tid fastsatte timesatser for partnere og medarbejdere, der har udført opgaven. Med mindre der er aftalt et fast honorar, er Ullits & Winthers angivelse af honoraret udtryk for et skøn. Opgaverelaterede omkostninger og udlæg refunderes af kunden. Der faktureres normalt efter opgavens afslutning. Ved større opgaver og ved opgaver, der tidsmæssigt strækker sig over en længere periode, faktureres der løbende for det udførte arbejde.
Betalingsbetingelser er 14 dage netto. Fakturering sker som udgangspunkt elektronisk via e-mail. Ved overskridelse af betalingsfristen svarer kunden rente svarende til 1,25 % pr. påbegyndt kalendermåned af den forfaldne saldo fra seneste rettidige betalingsdato, indtil beløbet krediteres Ullits & Winthers konto i Ullits & Winthers pengeinstitut.
Kunden er ikke berettiget til at foretage modregning i honoraret, og kunden kan ikke udøve tilbageholdelsesret eller nægte betaling p.g.a. forsinkelse, reklamation eller modkrav vedrørende den konkrete ydelse eller noget andet krav. Ullits & Winther er berettiget til at fastsætte kreditmaksimum for kunden, der på ethvert tidspunkt ensidigt kan ændres eller ophæves af Ullits & Winther.

 

Ansvarsbegrænsning
Konstaterer kunden fejl og mangler ved ydelsen, skal kunden straks skriftligt reklamere til Ullits & Winther med specifikation af de mangler, der gøres gældende. Ullits & Winther er ansvarlig for det udførte arbejde i overensstemmelse med dansk rets almindelige regler, men med følgende begrænsninger: Ullits & Winther påtager sig ikke ansvar over for andre parter, som drager fordel eller benytter den af Ullits & Winther leverede ydelse. Ullits & Winther er ikke ansvarlig for indhold af mundtlige rapporteringer eller udkast til ydelser, som efterfølgende bliver erstattet af færdiggjorte ydelser. Ullits & Winthers ansvar omfatter ikke forhold, som ikke kunne forudses på tidspunktet for arbejdets udførelse/ indgåelse.
Ullits & Winthers ansvar for rådgivningsydelser er beløbsmæssigt begrænset til tre gange det honorar, som kunden har betalt for den pågældende ydelse. Såfremt kunden ikke har betalt for den pågældende ydelse, kan der ikke rettes noget krav mod Ullits & Winther. Ullits & Winther er ikke ansvarlig for følgeskader og indirekte tab eller økonomiske konsekvenstab, herunder blandt andet driftstab, tab af mistet fortjeneste eller goodwill.

 

Fortrolighed
Partnerne er forpligtet til at behandle alt materiale og alle oplysninger herunder konklusionen på den leverede ydelse fortroligt.
Ullits & Winther eller vores aftalepart må ikke offentligt omtale hinanden eller ydelsen uden den anden parts forudgående skriftlige aftale. Inden offentliggørelse af dokumenter, rapporter eller lignende, der bærer vores firmanavn, skal offentliggørelsen godkendes af Ullits & Winther. Bestemmelsen om fortrolighed finder ikke anvendelse på materiale og oplysninger mv., som er oplyst i medfør af et lovmæssigt krav, en dom, en kendelse eller lignende.

 

Identitetsoplysninger
Ullits & Winther er i henhold til hvidvaskloven forpligtet til at indhente og opbevare oplysninger om kundens identitet.
Ullits & Winther videregiver ikke personoplysninger til tredjemand uden kundens godkendelse. Ullits & Winther kan været forpligtet til at videregive oplysninger om kundeforholdet mv. til Statsadvokaten.

 

Lovvalg og værneting
Ullits & Winthers ydelser og disse forretningsbetingelser er underlagt dansk ret. Eventuelle tvister, der ikke kan løses gennem dialog, kan alene indbringes for domstolene.